KE0349V

Bathroom set of 5pcs

  • Material: Plastic

Bathroom set of 5pcs

Material: PS

 

Soap dish                             Soap dispenser

KE0349A                                  KE0349B

Size: dia.11x2.5 cm                  Size: dia.7.5x16.5cm

 

Tumbler                                  Tooth brush holder

KE0349C                                   KE0349D

Size: dia.7.5x10 cm                    Size: dia.7.5x10cm


Toilet brush holder                                     

KE0349E                              

Size: dia.8.7x38.5 cm