KE0454S

Bathroom set of 2 pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 2 pcs

Material: ceramic, ABS pump


Soap dispenser

KE0454B

Size: dia, 7.4x12/17.5Hcm


Tumbler

KE0454C

Size: dia, 7.4x11.2Hcm