KE0426V

Bathroom set of 5pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 5pcs

Material: ceramic


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0426A                                       KE0426B

Size: 13x11x2.8cm                       Size:10.5x10.5x10/14.6cm

 

Tumbler                                        Toilet brush holder

KE0426C                                        KE0426E

Size: 10.5x10.5x10 cm                   Size: 12x12x12/36cm cm