KE0434T

Bathroom set of 4pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 4pcs

Material: ceramic


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0434A                                      KE0434B

Size:11.6x8.7x3.2cm                   Size: 6.9x6.9x12.7/19cm

 

Tumbler                                        Tooth brush holder

KE0434C                                       KE0434D

Size:6.9x6.9x10.6cm                    Size: 9.6x5.4x10.8cm