KE0437V

Bathroom set of 5pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 5pcs

Material: ceramic


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0437A                                      KE0437B

Size:13.2x9.5x2.3cm                    Size: dia.7x17.5 cm

 

Tumbler                                        Toilet brush holder

KE0437C                                       KE0437E

Size: dia.7x11.3cm                       Size: dia.9.8x13/38cm


Tooth brush holder

KE0437D

Size: dia.6.7x11.5cm