KE0191W

Bathroom set of 6pcs

  • Material: Plastic

Bathroom set of 6pcs

Material: ABS+MS

 

Soap dish                             Soap dispenser

KE0191A                                   KE0191B

Size: 7.5x11.5x3.5 cm             Size: dia.7x18.5cm

 

Tumbler                                  Tooth brush holder

KE0191C                                  KE0191D

Size: dia.7x12 cm                    Size: dia.7x13cm


Toilet brush holder              Dustbin                            

KE0191E                                 KE0191H

Size: dia.10.5x38.5 cm           Size: dia.20x28 cm