KE0318T

Bath set of 4pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 4pcs

Material: Ceramic

 

Soap dish                          Soap dispenser

KE0318A.J                           KE0318B.J

Size: dia.11.2x2.7cm            Size: dia.6.7x16 cm

 

Tumbler                               Toilet brush holder

KE0318C.J                             KE0318E.J

Size: dia.8.7x10 cm               Size: dia.11.3x35.3 cm