KE0410T

Bathroom set of 4pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 4pcs

Material: ceramic


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0410A                                      KE0410B

Size: 13.5x10x3.4 cm                    Size: dia.8.1x19 cm

 

Tumbler                                        Tooth brush holder

KE0410C                                       KE0410D

Size: dia.8x10.6 cm                        Size: 11x7.5x10.8 cm