KE0409V

Bathroom set of 5pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 5pcs

Material: ceramic,rubber wood top


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0409A                                      KE0409B

Size: 11.7x9x2.4 cm                      Size: 7x7x18 cm

 

Tumbler                                        Tooth brush holder

KE0409C                                       KE0409D

Size: 7x7x11.7 cm                          Size: 9.7x6x11.5 cm

 

Storage jar                                 

KE0409G                                    

Size: 9x9x9cm