KE0403T

Bathroom set of 4pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 4pcs

Material: ceramic


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0403A                                      KE0403B

Size: dia.13x2 cm                         Size: 9x6.5x18 cm

 

Tumbler                                        Storage jar

KE0403C                                        KE0403G

Size: dia.7.4x11 cm                         Size: dia.10.5x12 cm