KE0402T

Bathroom set of 4pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 4pcs

Material: ceramic


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0402A                                      KE0402B

Size: dia.10.6x2.5 cm                    Size: 10x9.5x16 cm

 

Tumbler                                       Storage jar

KE0402C                                       KE0402G

Size: 9.5x8.5x9 cm                        Size: 11x10x9.5 cm