KE0361V

Bathroom set of 5pcs

  • Material: Ceramic

Bathroom set of 5pcs

Material: ceramic


Soap dish                                    Soap dispenser

KE0361A                                      KE0361B

Size: 10.6x8x2.5 cm                     Size: dia.6.5x16cm

 

Tumbler                                        Toilet brush holder

KE0361C                                       KE0361E

Size: dia.7.1x10.1 cm                    Size: dia.9x37 cm


Tooth brush holder                                  

KE0361D                                     

Size: dia.7x10.2 cm